ផលិតផលឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

គោលបំណង

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ផ្តល់ជូនឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក ទៅដល់បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការដូចជា ប្រធានឥណទាន អនុប្រធានឥណទាន មន្ត្រីដោះស្រាយបំណុល និងមន្ត្រីឥណទាន ក្នុងគោលបំណងយកទៅទិញម៉ូតូដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ដូចជាបម្រើអោយប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

លក្ខណៈផលិតផល
ល.រ លក្ខណៈផលិតផល អធិប្បាយ កំណត់ចំណាំ
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ១,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ រហូតដល់ ១.៣ % ក្នុងមួយខែ
របៀបសង ប្រចាំខែ បង់ថេរប្រាក់ត្រូវបង់
រយៈពេល រហូតដល់ ៣៦ ខែ
កម្រៃ គ្មាន
លក្ខខណ្ឌធានាឥណទាន ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍នានា
ទ្រព្យតម្កល់ធានាឥណទាន ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត
លក្ខខណ្ឌទទួលឥណទាន
 • អាយុ៖ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
 • ជាប់ការងារសាកល្បង
 • មានការឯកភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារ
 • គោលបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដូចគ្នានឹងគោលដៅរបស់ផលិតផល
 • មានប្រវត្តិល្អ (ទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រវត្តិឥណទាន)
 • មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់
 • សញ្ជាតិ៖ ខ្មែរ
 • មានទីលំនៅពិតប្រាកដ។
ឯកសារតម្រូវភ្ជាប់ជាមួយ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសំបុត្រកំណើត
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការងារ
 • ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង