អត្រាប្តូប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក N/A N/A
ថៃបាត N/A N/A
សេវាបម្រើអតិថិជន

+៨៥៥ (០) ២៣ ៤៥៥០ ៥៥១
Email: info@niron.com.kh
បណ្តាញសង្គមផ្លូវការ

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
ត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២ ត្រីមាសទី៣ ត្រីមាសទី៤ សរុប
របាយការណ៍តុល្យការ
ឥណទានសកម្មដុល 14,841,584 14,208,967.78 10,454,093 9,396,381 9,396,381
ទ្រព្យសកម្មសរុប 14,841,584 14,208,967.78 13,083,424 12,433,750 12,433,750
បំណុលសរុប 5,668,624 4,126,192.64 2,444,253 2,161,815 2,161,815
ដើមទុនសរុប 9,172,961 10,082,775.37 10,639,172 10,271,935 10,271,935
របាយការណ៍ ចំណេញ-ខាត
ចំណូលការប្រាក់សរុប 8,405,828 8,436,622 1,961,341 1,313,888 1,313,888
ចំណាយការប្រាក់សរុប 220,930 448,779 47,162 32,093 32,093
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ 8,184,898 7,987,843 1,914,179 1,281,796 1,281,796
ចំណូលមិនមែនការប្រាក់សរុប 504,258 494,956 125,905 322,378 322,378
ចំណាយមិនមែនការប្រាក់សរុប - - - - - - -
ចំណូលមិនមែនការប្រាក់សុទ្ធ 65,906 494,956 125,905 322,378 322,378
ចំណេញ/ខាតមុនកាត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ 1,572,732 1,606,029 358,545 -124,716 -124,716
ចំណេញ/ខាតក្រោយកាត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ 1,422,255 1,205,018 286,396 -156,554 -156,554
ចលករវាស់វែងសំខាន់ៗ
អនុបាតទិន្នផលនៃឥណទានសកម្ម 85.53% 87.78% 19.28% 16.95% 16.95%
អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុន 66.32% 61.95% 79.73% 45.69% 45.69%
អនុបាតទិន្នផលនៃដើមទុន 15.50% 11.95% 2.73% -1.48% -1.48%
អនុបាតទិន្នផលនៃទ្រព្យសកម្ម 9.58% 8.48% 2.14% -1.24% -1.24%

បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង