អត្រាប្តូប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក N/A N/A
ថៃបាត N/A N/A
សេវាបម្រើអតិថិជន

+៨៥៥ (០) ២៣ ៤៥៥០ ៥៥១
Email: info@niron.com.kh
បណ្តាញសង្គមផ្លូវការ

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសង្ខេប

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
ត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២ ត្រីមាសទី៣ ត្រីមាសទី៤ សរុប
បណ្តាញប្រតិបត្តិការ និងការិយាល័យ
ចំនួនការិយាល័យសរុប 55 55 51 51 51
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 1095 1018 989 804 804
 ប្រុស 914 837 813 669 669
 ស្រី 181 181 176 135 135
 ផលធៀបមន្ត្រីឥណទានលើបុគ្គលិកសរុប 48.22% 53.44% 54.60% 56.84% 56.84%
ចំនួនខេត្ត និងរាជធានីសរុប 25 25 25 25 25
ចំនួនស្រុក, ក្រុង​ និង​ខណ្ឌសរុប 185 186 186 186 186
ចំនួនឃុំ និង​សង្កាត់សរុប 1,486 1,315 1,298 1,280 1,280
ចំនួនភូមិសរុប 7,068 6,780 6,663 6,455 6,455
ឥណទានសកម្ម
សមតុល្យឥណទានសកម្ម 11,202,729 10,917,184 10,454,093 9,396,381 9,396,381
 ខ្មែររៀល 9,553,860 9,144,273 8,742,508 7,859,072 7,859,072
 ដុល្លារអាមេរិក 1,648,869 1,772,911 1,711,585 1,537,308 1,537,308
ចំនួនអតិថិជនសរុប 59,176 53,894 48,675 42,368 42,368
 ខ្មែររៀល 58,708 53,234 48,042 41,851 41,851
 ដុល្លារអាមេរិក 468 660 633 517 517
ចលករវាស់វែងសំខាន់ៗ
អតិថិជនសកម្មមធ្យមក្នុងដៃមន្ត្រីឥណទានម្នាក់ 112 99 91 93 93
សមតុល្យឥណទានសកម្មបធ្យមក្នុងដៃមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ 21,217 20,068 19,468 20,697 20,697
សមតុល្យឥណទានសកម្មមធ្យមក្នុងដៃអតិថិជនម្នាក់ 189 203 215 222 222
អនុបាតឥណទានមានហានិភ័យចាប់ពី ៣០​ ថ្ងៃ 8.34% 10.23% 12.09% 14.57% 14.57%
អនុបាតបំណុលខ្មៅលុបចេញពីបញ្ជី 0.89% 7.95% 8.15% 8.69% 8.69%

បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង